1000 i 1 noc wśród gwiazd

Noc 1
czyli miłe początki

Witamy na Mirze

Po długiej podróży z Coriolis,  Maktaba dociera w końcu do systemu Mira – miejsca pełnego początków. Statek zostaje oddany do konserwacji w macierzystej stoczni Chelebs, a załoga udaje się do Miasta Ikon, by wziąć udział w Święcie Założenia oraz konferencji teologicznej pt. "Matematyka duszy". 

Misja

Cele:

  • ​​​​​​​wziąć udział w konferencji, a w szczególnosci jej części poświęconej humanitom
  • ​​​​​​​przekonać gości lub zmanipulować przebiegiem wykładów, by zaproszeni wygłosili przychylne humanitom przemówienia. W bardziej dalekosiężnym rozumieniu: by Kościół Ikon zgodził się na dialog z organizacją Oikoumene as Nadjim

​​​​​​​Nagroda:

  • 10000 bir za udział w konferencji
  • 10000 dodatkowo od prof. Omaldy jeśli uda się pozytywnie pokierować przebiegiem konferencji​​​​​​​

Znane są wam szczątkowe informacje na temat czwórki najznaczniejszych mówców, mających wpływ na dyskusję o humanitach:
Czcigodna Moonsun
Amir Al-Aziz
Cesper Khaas
Ghulam ibn Merat

 

View
Welcome to your campaign!
A blog for your campaign

Wondering how to get started? Here are a few tips:

1. Invite your players

Invite them with either their email address or their Obsidian Portal username.

2. Edit your home page

Make a few changes to the home page and give people an idea of what your campaign is about. That will let people know you’re serious and not just playing with the system.

3. Choose a theme

If you want to set a specific mood for your campaign, we have several backgrounds to choose from. Accentuate it by creating a top banner image.

4. Create some NPCs

Characters form the core of every campaign, so take a few minutes to list out the major NPCs in your campaign.

A quick tip: The “+” icon in the top right of every section is how to add a new item, whether it’s a new character or adventure log post, or anything else.

5. Write your first Adventure Log post

The adventure log is where you list the sessions and adventures your party has been on, but for now, we suggest doing a very light “story so far” post. Just give a brief overview of what the party has done up to this point. After each future session, create a new post detailing that night’s adventures.

One final tip: Don’t stress about making your Obsidian Portal campaign look perfect. Instead, just make it work for you and your group. If everyone is having fun, then you’re using Obsidian Portal exactly as it was designed, even if your adventure log isn’t always up to date or your characters don’t all have portrait pictures.

That’s it! The rest is up to your and your players.

View

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.